QUÈ OFERIM?

En un món marcat amb múltiples operacions financeres i continus canvis en les normatives comptables, CATAUDIT els ofereix l’assessorament necessari amb l’objectiu de tenir els estats financers actualitzats d’acord amb les normes comptables vigents.
Audit

SERVEI AUDITORIA

Les auditories són importants per diverses raons clau, i exerceixen un paper fonamental en la gestió empresarial, la transparència i la rendició de comptes en diferents contextos. Són una eina essencial per a garantir la transparència, l’eficiència i la responsabilitat en les operacions empresarials. Ajuden les organitzacions a identificar i abordar problemes, mitigar riscos i mantenir la confiança de les seves parts interessades, la qual cosa al seu torn contribueix a l’èxit a llarg termini de l’empresa.

Els serveis més habituals prestats en aquest apartat són:

Auditoria completa dels Comptes Anuals, Individuals i/o consolidats.

Auditoria limitada, amb l' extensió i aprofundiment que requereixi la informació demanada per l'entitat.

Preparació d'empreses amb la finalitat de poder superar amb èxit una auditoria externa, adaptant els criteris i pràctiques comptables, actualitzant i adequant les pràctiques fiscals, millorant els procediments administratius i de control intern.

Consultoria sobre control intern.

Revisió i verificació d'estats i documents comptables subjectes a ordenament legal. Certificacions.

Compilació de la informació comptable i preparació d'Estats Financers conforme a principis de comptabilitat específics i/o internacionals.

Auditoria d' Estats Financers per la compra o venda de societats.

Auditoria de subvencions estatals i de les seves justificacions econòmiques.

Els serveis que oferim d’assessorament

En un món marcat amb múltiples operacions financeres i continus canvis en les normatives comptables, CATAUDIT els ofereix assessorament comptable necessari amb l’objectiu de tenir els estats financers actualitzats d’acord amb les normes comptables vigents. En aquest aspecte oferim els següents serveis:

Planificació Económico-Financera, amb definició de plans comptables, comptabilitat de costos i analítica, control de gestió, gestió i control pressupostari, i planificació dels fluxos de tresoreria.
Disseny de circuits administratius i de procediments interns i la seva relació amb solucions informàtiques.
Disseny i implantació de Sistemes d’Informació, Decisió i Organització.
Planificació estratègica i ajuda en la presa de decisions.
Diagnòstics d’empreses i estudis especials de viabilitat i insolvència.

Liquidació, fusió i adquisició d’empreses.

Valoració d’empreses.